لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0011282

آلبوم عكس

1.001826

از هر ده تا یکی!

5.001722

اعتراض

0.0011120

ايست!

3.002371

تاب بازي

3.002702

تابلوي هشدار

5.001875

تنبيه كارمند

4.0011207

توي ده ثانيه!!

0.00100

توپ و زمين

5.001470

خردهِ پول

5.0011087

در كتابخانه

0.001770

دردِ بزرگ

5.001947

ديوانه و روانپزشك

1.001634

راي

1.0011020

ريشتر

1.502590

زنبورداري

1.001460

سه پيرمرد - سه كودك

0.0011165

سيب قرمز

3.673501

فوت

5.00115210

مراسم تجليل

1.0011090

پالتو

5.001710

پُرچونه گي

0.0011190

تعداد صفحه:(1)
1