لیست دفترهای داستان عباس عابد

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

اتوبوس

770661393

داستانهای ماورایی

951312651398

شبهای تهران

18169931393

ماشه را بچکان

33361541392

ماشه را بچکان

001393