لیست دفترهای داستان عباس عابد

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

اتوبوس

766401393

داستانهای ماورایی

951257071398

شبهای تهران

18155501393

ماشه را بچکان

33341721392

ماشه را بچکان

001393