لیست دفترهای داستان عباس عابد

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

اتوبوس

767331393

داستانهای ماورایی

951268381398

شبهای تهران

18159071393

ماشه را بچکان

33345521392

ماشه را بچکان

001393