لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00385815

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00591212

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002109538

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001103921

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002103941

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005115828

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00294323

آه آناستازیا دخترم

4.20582912

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00165911

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0029237

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33373614

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0032641

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0012392

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0011521

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0041564

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5021453

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0011483

آه آناستازیا دخترم (41)

5.001982

آه آناستازیا دخترم -7

4.25488527

آه آناستازیا دخترم -8

5.00293219

آه آناستازیا دخترم -9

5.00492021

آه آناستازیا دخترم 13

5.00157911

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0014647

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0012450

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00398632

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001468728

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336128352

خواب راحت

5.005121320

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003100531

زودتر ازهمه

5.004105333

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004103833

عکس یادگاری

5.00281615

غزال

5.002160322

مترو صادقیه

0.001131011

مجسمه

3.67385226

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00292118

نصف هندوانه

5.002110424

وقتی شکست

5.00199621

چهره ی ماندگار

4.673102112

کدام سود؟

4.004105225

گیسو (11)

0.001140

گیسو (6)

5.002552

گیسو (8)

1.001220

گیسو (9)

0.001150

گیسو 7

3.405564

گیسو(1)

5.002910

گیسو(10)

0.001140

گیسو(2)

4.002920

گیسو(3)

5.002770

گیسو(4)

5.002711

گیسو(5)

5.002752

تعداد صفحه:(1)
1