لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.003105815

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.005110412

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002124938

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001120121

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002119941

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005133328

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.002113623

آه آناستازیا دخترم

4.20598012

آه آناستازیا دخترم (0)

3.7542564

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00183911

آه آناستازیا دخترم (15)

5.00211127

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33393514

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0034681

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0014642

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0013391

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0043364

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5023473

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0013253

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0012762

آه آناستازیا دخترم (42)

4.6733150

آه آناستازیا دخترم -7

4.254103827

آه آناستازیا دخترم -8

5.002106819

آه آناستازیا دخترم -9

5.004112121

آه آناستازیا دخترم 13

5.00175911

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0016517

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0014610

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003114132

آینده ی آزادی

5.0012935

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001486228

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336144452

تئاتر پدر

4.00319910

خواب راحت

5.005136120

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003113531

زودتر ازهمه

5.004124533

سخنران سخندان

4.6053132

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004118533

عکس یادگاری

5.002100015

غزال

5.002179522

مترو صادقیه

0.001144011

مجسمه

3.67397726

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.002107418

نصف هندوانه

5.002128624

وقتی شکست

5.001114721

چهره ی ماندگار

4.673115512

کدام سود؟

4.004118425

گور کنها

4.2971212

گوک کل بخش سوم

3.6051745

گوک کُل بخش پنجم

3.6732161

گوک کُل بخش چهارم

4.6733463

گوک،کل بخش اول

3.8672964

گوک،کل بخش دوم

3.1282339

گیسو (11)

5.0012620

گیسو (11)

5.0022740

گیسو (6)

5.0022332

گیسو (8)

3.0023113

گیسو (9)

5.0013030

گیسو 7

3.4052564

گیسو(1)

5.0022600

گیسو(10)

3.0032860

گیسو(10)

5.0022894

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.7542650

گیسو(13) قسمت آخر

5.0022904

گیسو(2)

4.0022730

گیسو(3)

5.0022720

گیسو(4)

5.0022451

گیسو(5)

5.0022952

تعداد صفحه:(1)
1