لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.003118115

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.005122412

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002134338

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001129621

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002130741

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005145328

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.002123723

آه آناستازیا دخترم

4.205108212

آه آناستازیا دخترم (0)

3.7543914

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00195911

آه آناستازیا دخترم (15)

5.00212317

آه آناستازیا دخترم (21)

3.333105814

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0035891

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0015812

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0014551

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0044624

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5024663

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0014343

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0013862

آه آناستازیا دخترم (42)

4.6734350

آه آناستازیا دخترم -7

4.254114027

آه آناستازیا دخترم -8

5.002118019

آه آناستازیا دخترم -9

5.004123621

آه آناستازیا دخترم 13

5.00186111

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0017667

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0015770

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003123632

آینده ی آزادی

5.0014415

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001496028

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336156352

تئاتر پدر

4.17659410

خواب راحت

5.005148920

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003124931

زودتر ازهمه

5.004136733

سخنران سخندان

4.6054502

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004131133

عکس نگاتیف

4.6051398

عکس یادگاری

5.002112115

غزال

5.002192722

مترو صادقیه

0.001154911

مجسمه

3.673106926

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.002118318

نصف هندوانه

5.002139324

وارونگی سیال

4.12833913

وقتی شکست

5.001123921

چهره ی ماندگار

4.673127112

کدام سود؟

4.004129525

گور کنها

3.8883052

گوک کل بخش سوم

3.6763445

گوک کُل بخش پنجم

3.2056651

گوک کُل بخش چهارم

4.6736513

گوک،کل بخش اول

4.0084634

گوک،کل بخش دوم

3.1283639

گیسو (11)

5.0013750

گیسو (11)

5.0024040

گیسو (6)

5.0023492

گیسو (8)

3.0024363

گیسو (9)

5.0014180

گیسو 7

3.4053854

گیسو(1)

5.0023600

گیسو(10)

3.0034050

گیسو(10)

5.0024134

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.7543860

گیسو(13) قسمت آخر

5.0024244

گیسو(2)

4.0023860

گیسو(3)

5.0023860

گیسو(4)

5.0023521

گیسو(5)

5.0024152

تعداد صفحه:(1)
1