لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.003113315

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.005116812

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002130438

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001125121

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002126341

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005140728

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.002119323

آه آناستازیا دخترم

4.205103712

آه آناستازیا دخترم (0)

3.7543354

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00191311

آه آناستازیا دخترم (15)

5.00211777

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33399714

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0035391

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0015332

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0014041

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0044144

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5024113

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0013913

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0013412

آه آناستازیا دخترم (42)

4.6733850

آه آناستازیا دخترم -7

4.254110027

آه آناستازیا دخترم -8

5.002113519

آه آناستازیا دخترم -9

5.004118421

آه آناستازیا دخترم 13

5.00181211

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0017147

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0015270

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003119932

آینده ی آزادی

5.0013805

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001491828

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336151552

تئاتر پدر

4.17652510

خواب راحت

5.005144120

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003121331

زودتر ازهمه

5.004131133

سخنران سخندان

4.6053872

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004126533

عکس یادگاری

5.002107315

غزال

5.002187922

مترو صادقیه

0.001150711

مجسمه

3.673102926

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.002114218

نصف هندوانه

5.002135524

وقتی شکست

5.001119821

چهره ی ماندگار

4.673122812

کدام سود؟

4.004125225

گور کنها

3.8882402

گوک کل بخش سوم

3.6762805

گوک کُل بخش پنجم

3.2056091

گوک کُل بخش چهارم

4.6735953

گوک،کل بخش اول

3.8673844

گوک،کل بخش دوم

3.1283039

گیسو (11)

5.0013290

گیسو (11)

5.0023440

گیسو (6)

5.0022962

گیسو (8)

3.0023853

گیسو (9)

5.0013670

گیسو 7

3.4053274

گیسو(1)

5.0023190

گیسو(10)

3.0033560

گیسو(10)

5.0023604

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.7543370

گیسو(13) قسمت آخر

5.0023744

گیسو(2)

4.0023420

گیسو(3)

5.0023370

گیسو(4)

5.0023081

گیسو(5)

5.0023662

تعداد صفحه:(1)
1