لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.003121915

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.005126112

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002137538

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001133521

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002134541

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005149028

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.002127423

آه آناستازیا دخترم

4.205113412

آه آناستازیا دخترم (0)

3.7544454

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00199211

آه آناستازیا دخترم (15)

5.00212707

آه آناستازیا دخترم (21)

3.333109714

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0036291

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0016302

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0015041

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0045054

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5025093

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0014703

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0014262

آه آناستازیا دخترم (42)

4.6734880

آه آناستازیا دخترم -7

4.254117227

آه آناستازیا دخترم -8

5.002123119

آه آناستازیا دخترم -9

5.004127921

آه آناستازیا دخترم 13

5.00191111

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0018077

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0016140

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003128932

آینده ی آزادی

5.0015045

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001499328

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336160152

تئاتر پدر

4.17664310

خواب راحت

5.005152820

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003129231

زودتر ازهمه

5.004141833

سخنران سخندان

4.6055042

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004135233

عکس نگاتیف

4.6052648

عکس یادگاری

5.002115615

غزال

5.002196222

مترو صادقیه

0.001159911

مجسمه

3.673109926

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.002121518

نصف هندوانه

5.002142924

وارونگی سیال

4.12841913

وقتی شکست

5.001126921

چهره ی ماندگار

4.673130112

کدام سود؟

4.004133125

گور کنها

3.8883582

گوک کل بخش سوم

3.6763845

گوک کُل بخش پنجم

3.2057191

گوک کُل بخش چهارم

4.6736963

گوک،کل بخش اول

4.0085144

گوک،کل بخش دوم

3.1284369

گیسو (11)

5.0014180

گیسو (11)

5.0024420

گیسو (6)

5.0024042

گیسو (8)

3.0024753

گیسو (9)

5.0014540

گیسو 7

3.4054274

گیسو(1)

5.0023950

گیسو(10)

3.0034400

گیسو(10)

5.0024554

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.7544230

گیسو(13) قسمت آخر

5.0024684

گیسو(2)

4.0024270

گیسو(3)

5.0024360

گیسو(4)

5.0023891

گیسو(5)

5.0024632

تعداد صفحه:(1)
1