لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00399915

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.005104212

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002119738

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001114421

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002114141

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005126728

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.002105423

آه آناستازیا دخترم

4.20592212

آه آناستازیا دخترم (0)

3.7541733

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00177711

آه آناستازیا دخترم (15)

5.00210417

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33386714

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0034051

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0013992

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0012801

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0042794

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5022913

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0012773

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0012292

آه آناستازیا دخترم (42)

4.6732290

آه آناستازیا دخترم -7

4.25498727

آه آناستازیا دخترم -8

5.002101319

آه آناستازیا دخترم -9

5.004106721

آه آناستازیا دخترم 13

5.00170211

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0015857

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0013930

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003108632

آینده ی آزادی

5.0012135

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001480328

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336138952

خواب راحت

5.005130520

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003108731

زودتر ازهمه

5.004117933

سخنران سخندان

4.6052452

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004113133

عکس یادگاری

5.00292415

غزال

5.002173622

مترو صادقیه

0.001139211

مجسمه

3.67393126

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.002101918

نصف هندوانه

5.002121424

وقتی شکست

5.001109321

چهره ی ماندگار

4.673110412

کدام سود؟

4.004113425

گوک،کل بخش اول

4.0041874

گوک،کل بخش دوم

3.405949

گیسو (11)

5.0012020

گیسو (11)

5.0022160

گیسو (6)

5.0021812

گیسو (8)

3.0022563

گیسو (9)

5.0012390

گیسو 7

3.4052014

گیسو(1)

5.0022030

گیسو(10)

3.0032240

گیسو(10)

5.0022114

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.7541950

گیسو(13) قسمت آخر

5.0022164

گیسو(2)

4.0022110

گیسو(3)

5.0022140

گیسو(4)

5.0021891

گیسو(5)

5.0022312

تعداد صفحه:(1)
1