لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00387415

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00592512

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002110738

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001105021

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002105441

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005116928

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00295823

آه آناستازیا دخترم

4.20583912

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00167611

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0029357

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33374914

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0032741

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0012552

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0011671

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0041684

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5021603

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0011633

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0011172

آه آناستازیا دخترم -7

4.25489427

آه آناستازیا دخترم -8

5.00294019

آه آناستازیا دخترم -9

5.00493721

آه آناستازیا دخترم 13

5.00159611

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0014757

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0012580

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00399632

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001469528

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336129752

خواب راحت

5.005122620

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003101431

زودتر ازهمه

5.004106633

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004104833

عکس یادگاری

5.00282215

غزال

5.002161822

مترو صادقیه

0.001131911

مجسمه

3.67386526

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00293218

نصف هندوانه

5.002111524

وقتی شکست

5.001100721

چهره ی ماندگار

4.673103012

کدام سود؟

4.004105925

گیسو (11)

5.001610

گیسو (11)

5.002530

گیسو (6)

5.002742

گیسو (8)

3.002893

گیسو (9)

5.001860

گیسو 7

3.405814

گیسو(1)

5.0021050

گیسو(10)

3.001640

گیسو(10)

5.002604

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.754390

گیسو(13) قسمت آخر

5.002302

گیسو(2)

4.0021060

گیسو(3)

5.002930

گیسو(4)

5.002861

گیسو(5)

5.0021032

تعداد صفحه:(1)
1