لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.003103815

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.005109012

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002123438

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001118821

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002118441

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005131328

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.002112423

آه آناستازیا دخترم

4.20596512

آه آناستازیا دخترم (0)

3.7542324

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00182211

آه آناستازیا دخترم (15)

5.00210987

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33391614

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0034541

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0014472

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0013281

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0043214

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5023343

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0013133

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0012672

آه آناستازیا دخترم (42)

4.6732940

آه آناستازیا دخترم -7

4.254102327

آه آناستازیا دخترم -8

5.002105019

آه آناستازیا دخترم -9

5.004110621

آه آناستازیا دخترم 13

5.00174611

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0016397

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0014480

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003112732

آینده ی آزادی

5.0012755

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001484128

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336142752

خواب راحت

5.005134720

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003111931

زودتر ازهمه

5.004123033

سخنران سخندان

4.6052982

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004117033

عکس یادگاری

5.00298215

غزال

5.002177822

مترو صادقیه

0.001143011

مجسمه

3.67396426

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.002106118

نصف هندوانه

5.002126324

وقتی شکست

5.001113021

چهره ی ماندگار

4.673114212

کدام سود؟

4.004116925

گوک کل بخش سوم

3.6051245

گوک کُل بخش چهارم

4.673853

گوک،کل بخش اول

3.8672684

گوک،کل بخش دوم

2.8672079

گیسو (11)

5.0012480

گیسو (11)

5.0022620

گیسو (6)

5.0022182

گیسو (8)

3.0022983

گیسو (9)

5.0012840

گیسو 7

3.4052404

گیسو(1)

5.0022490

گیسو(10)

3.0032690

گیسو(10)

5.0022754

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.7542500

گیسو(13) قسمت آخر

5.0022694

گیسو(2)

4.0022560

گیسو(3)

5.0022630

گیسو(4)

5.0022341

گیسو(5)

5.0022792

تعداد صفحه:(1)
1