لیست دفترهای داستان محمد ملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

انقلاب

15422017

بی نهایت

545662015

دروغ

325842015

صبح زود

318152016

عاصی

441432015

قرقره

218802015

مشکی تیره

325612015

گردباد

211522016