لیست دفترهای داستان محمد ملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

انقلاب

16272017

بی نهایت

548392015

دروغ

327492015

صبح زود

320782016

عاصی

443612015

قرقره

219792015

مشکی تیره

326892015

گردباد

212982016