لیست داستان ها دفتر دانشگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جنگل

4.43793633

رنگ

4.11985390

ریا

5.00487325

زندان

3.86795738

سرگیجه

4.83644850

عاقل

4.201085476

پله اضطراری

4.8671019117

پوز پوز

4.147167672

یک روز معمولی

4.6731226

تعداد صفحه:(1)
1