لیست داستان ها دفتر واگویه های بیگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"علی جوبی"

0.0012760

"مسئله ریاضی"

3.3333997

"کوچک ترانی که از همه تاریخ بزرگ ترند"

5.0015054

سالگرد تولد

4.3367909

کابوس نیمروز

5.0047566

تعداد صفحه:(1)
1