لیست داستان ها دفتر واگویه های بیگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"علی جوبی"

0.0015040

"فری جنگلی"

0.0012681

"مسئله ریاضی"

3.3336107

"کتاب عشقی"

1.5042241

"کوچک ترانی که از همه تاریخ بزرگ ترند"

5.0017234

سالگرد تولد

4.3369389

کابوس نیمروز

5.0049076

تعداد صفحه:(1)
1