لیست داستان ها دفتر واگویه های بیگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"علی جوبی"

0.0012240

"مسئله ریاضی"

3.3333427

"کوچک ترانی که از همه تاریخ بزرگ ترند"

5.0014494

سالگرد تولد

4.3367479

کابوس نیمروز

5.0047086

تعداد صفحه:(1)
1