لیست داستان ها دفتر واگویه های بیگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"علی جوبی"

0.0013160

"فری جنگلی"

0.001561

"مسئله ریاضی"

3.3334427

"کوچک ترانی که از همه تاریخ بزرگ ترند"

5.0015444

سالگرد تولد

4.3368209

کابوس نیمروز

5.0047826

تعداد صفحه:(1)
1