لیست داستان ها دفتر واگویه های بیگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"علی جوبی"

0.0014640

"فری جنگلی"

0.0012361

"مسئله ریاضی"

3.3335677

"کتاب عشقی"

1.6731821

"کوچک ترانی که از همه تاریخ بزرگ ترند"

5.0016934

سالگرد تولد

4.3369109

کابوس نیمروز

5.0048766

تعداد صفحه:(1)
1