لیست داستان ها دفتر واگویه های بیگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"علی جوبی"

0.0013640

"فری جنگلی"

0.0011391

"مسئله ریاضی"

3.3334797

"کوچک ترانی که از همه تاریخ بزرگ ترند"

5.0015964

سالگرد تولد

4.3368489

کابوس نیمروز

5.0048146

تعداد صفحه:(1)
1