لیست دفترهای داستان حمید جعفری

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

ادبیات نوجوان

12211398

تمرین یا طرح

11901398

تولد

23252481394

سال 99

257899

ملکوت

548461395

مهربانی

1383891396

نامیرا

1156761397

پرواز

19204771394

گریه های بی انتها

723801398