لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین انسان

5.0094430

به کجا؟

0.0013931

ترس

1.8056112

دختری که دیگرنبود

5.0014964

زلزله

4.0015913

سارا

3.2973610

سایه

0.0015830

شاید

5.0016121

طعمه گرگ

5.0014710

فرشته

0.0014411

قیامت

1.0016992

هدف بزرگ

0.0014711

هرمز بخش اول

5.0014700

هرمز بخش دوم

0.0014663

هرمز بخش سوم

5.0024540

هرمز بخش ششم

4.0056052

هرمز بخش هشتم

3.0024591

هرمز بخش هفتم

3.0016251

هرمز بخش پنجم

3.0063340

هرمز بخش چهارم

2.8673370

هیچکس اشک او را ندید

3.8056523

پسرک تنها

0.0015010

تعداد صفحه:(1)
1