لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین انسان

5.0093570

به کجا؟

0.0013361

ترس

1.8055472

دختری که دیگرنبود

5.0014364

زلزله

4.0015213

سارا

3.2972750

سایه

0.0015270

شاید

5.0015541

طعمه گرگ

5.0013900

فرشته

0.0013751

قیامت

1.0016172

هدف بزرگ

0.0014021

هرمز بخش اول

5.0014070

هرمز بخش دوم

0.0013963

هرمز بخش سوم

5.0023830

هرمز بخش ششم

4.0055342

هرمز بخش هشتم

3.0023400

هرمز بخش هفتم

3.0015221

هرمز بخش پنجم

3.0062590

هرمز بخش چهارم

2.8672750

هیچکس اشک او را ندید

3.8055663

پسرک تنها

0.0014300

تعداد صفحه:(1)
1