لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین انسان

5.006960

به کجا؟

0.0011411

ترس

1.8053382

دختری که دیگرنبود

5.0011994

زلزله

4.0013233

سایه

0.0013120

شاید

5.0013441

طعمه گرگ

5.0011470

فرشته

0.0011661

قیامت

1.0013862

هدف بزرگ

0.0012141

هرمز بخش اول

0.0011660

هرمز بخش دوم

0.0011543

هرمز بخش سوم

5.0021330

پسرک تنها

0.0011890

تعداد صفحه:(1)
1