لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین انسان

5.0093030

به کجا؟

0.0012861

ترس

1.8054962

دختری که دیگرنبود

5.0013804

زلزله

4.0014793

سارا

3.2972130

سایه

0.0014840

شاید

5.0015061

طعمه گرگ

5.0013370

فرشته

0.0013241

قیامت

1.0015672

هدف بزرگ

0.0013511

هرمز بخش اول

5.0013520

هرمز بخش دوم

0.0013383

هرمز بخش سوم

5.0023290

هرمز بخش ششم

4.0044662

هرمز بخش هفتم

0.0011171

هرمز بخش پنجم

3.0062050

هرمز بخش چهارم

2.8672220

هیچکس اشک او را ندید

3.8055033

پسرک تنها

0.0013640

تعداد صفحه:(1)
1