لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین انسان

5.0092290

به کجا؟

0.0012271

ترس

1.8054352

دختری که دیگرنبود

5.0012964

زلزله

4.0014233

سارا

3.0051520

سایه

0.0014200

شاید

5.0014481

طعمه گرگ

5.0012610

فرشته

0.0012641

قیامت

1.0015032

هدف بزرگ

0.0012991

هرمز بخش اول

5.0012880

هرمز بخش دوم

0.0012773

هرمز بخش سوم

5.0022660

هرمز بخش پنجم

3.5041400

هرمز بخش چهارم

2.8671650

هیچکس اشک او را ندید

3.6732872

پسرک تنها

0.0013050

تعداد صفحه:(1)
1