لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0012890

اندوه

5.0012932

اولین روز

5.0028702

تاب

0.0012916

تردید

4.0012610

تنهایی

0.0018420

حقیقت

0.0016302

حکایت

0.0014060

حیران

0.0014970

حیرت

0.0013322

خواب

2.3337303

دل

3.00277310

راه

0.0016862

رسم

0.0017384

رضایت

0.0013144

رها در رویا

5.0012366

روزمرگی

0.0012792

روزگار

5.0022742

سرنوشت

0.0014210

سوال

0.0012974

شاگرد اول

3.50211390

غرور

5.0014816

غم نان

0.0012252

فاصله

0.0014014

فراموشی

0.0013686

فرصت

4.0022916

قسمت

5.0018314

مترسک

4.33313561

مجنون

5.0012510

مزد

0.0014522

پایان و آغاز

0.0017722

تعداد صفحه:(1)
1