لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اولین روز

5.0026222

تاب

0.001482

تنهایی

0.0016180

حقیقت

0.0013932

حکایت

0.0011500

حیران

0.0012540

حیرت

0.001952

خواب

2.3335263

دل

3.00253410

راه

0.0014792

رسم

0.0015074

رضایت

0.001574

سرنوشت

0.0011700

سوال

0.001564

شاگرد اول

3.5027740

فاصله

0.0011254

قسمت

5.0015774

مترسک

3.0018411

مزد

0.0012062

پایان و آغاز

0.0015562

تعداد صفحه:(1)
1