لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0013840

اندوه

5.0013952

اولین روز

5.0029642

تاب

0.0013746

تردید

4.0013400

تنهایی

0.0019260

حقیقت

0.0017132

حکایت

0.0014930

حیران

0.0015820

حیرت

0.0013972

خواب

2.3338203

دل

3.00284710

راه

0.0017672

رسم

0.0018194

رضایت

0.0014114

رها در رویا

5.0013356

روزمرگی

0.0013562

روزگار

5.0023612

سرنوشت

0.0015020

سوال

0.0013704

شاگرد اول

3.50212470

غرور

5.0017136

غم نان

0.0013152

فاصله

0.0014904

فراموشی

0.0014636

فرصت

4.0023766

قسمت

5.0019124

مترسک

4.33315741

مجنون

5.0013290

مزد

0.0015252

پایان و آغاز

0.0018362

تعداد صفحه:(1)
1