لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اولین روز

5.0015442

تنهایی

0.0015410

حقیقت

0.0013012

حیران

0.0011530

خواب

2.3334613

دل

3.00244910

راه

0.0014112

رسم

0.0014434

سرنوشت

0.001410

شاگرد اول

3.5026400

قسمت

5.0015044

مترسک

3.0017151

مزد

0.001952

پایان و آغاز

0.0014772

تعداد صفحه:(1)
1