لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اندوه

5.0011342

اولین روز

5.0026962

تاب

0.0011476

تردید

4.001850

تنهایی

0.0016910

حقیقت

0.0014642

حکایت

0.0012220

حیران

0.0013310

حیرت

0.0011712

خواب

2.3335923

دل

3.00259910

راه

0.0015332

رسم

0.0015794

رضایت

0.0011534

روزمرگی

0.0011232

روزگار

5.002642

سرنوشت

0.0012430

سوال

0.0011504

شاگرد اول

3.5028980

غرور

5.0012406

فاصله

0.0012144

فراموشی

0.0011696

فرصت

4.0021106

قسمت

5.0016614

مترسک

4.33310241

مجنون

5.001490

مزد

0.0012782

پایان و آغاز

0.0016242

تعداد صفحه:(1)
1