لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0011420

اندوه

5.0012012

اولین روز

5.0027652

تاب

0.0012196

تردید

4.0011860

تنهایی

0.0017690

حقیقت

0.0015522

حکایت

0.0013130

حیران

0.0014140

حیرت

0.0012602

خواب

2.3336553

دل

3.00268510

راه

0.0015942

رسم

0.0016594

رضایت

0.0012314

رها در رویا

5.0011516

روزمرگی

0.0011952

روزگار

5.0021962

سرنوشت

0.0013330

سوال

0.0012184

شاگرد اول

3.50210300

غرور

5.0013616

غم نان

0.0011132

فاصله

0.0013084

فراموشی

0.0012486

فرصت

4.0022026

قسمت

5.0017354

مترسک

4.33311881

مجنون

5.0011700

مزد

0.0013662

پایان و آغاز

0.0016982

تعداد صفحه:(1)
1