لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0012150

اندوه

5.0012282

اولین روز

5.0027982

تاب

0.0012416

تردید

4.0012110

تنهایی

0.0017930

حقیقت

0.0015722

حکایت

0.0013450

حیران

0.0014460

حیرت

0.0012912

خواب

2.3336823

دل

3.00271010

راه

0.0016252

رسم

0.0016904

رضایت

0.0012574

رها در رویا

5.0011846

روزمرگی

0.0012272

روزگار

5.0022242

سرنوشت

0.0013640

سوال

0.0012444

شاگرد اول

3.50210690

غرور

5.0014106

غم نان

0.0011602

فاصله

0.0013314

فراموشی

0.0012946

فرصت

4.0022356

قسمت

5.0017664

مترسک

4.33312551

مجنون

5.0011960

مزد

0.0013852

پایان و آغاز

0.0017242

تعداد صفحه:(1)
1