لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00222611

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6731931

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.0021380

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0031591

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.0021330

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0011562

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.0011541

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.6731644

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

3.0031884

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0032390

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0032430

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0022230

هم نیمکتی

4.0042294

پشت آینه 1

5.0032991

پشت آینه 2

5.0023040

پشت آینه 3

5.0022810

پشت آینه 4

5.0012474

پشت آینه 5

5.0023001

تعداد صفحه:(1)
1