لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00236311

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6733411

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.0022810

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0033021

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.0022750

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0012942

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.0012931

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.6763144

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

2.4053644

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0033680

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0033750

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0023420

هم نیمکتی

4.0043684

پشت آینه 1

5.0034281

پشت آینه 2

5.0024220

پشت آینه 3

5.0024050

پشت آینه 4

5.0013794

پشت آینه 5

5.0024531

تعداد صفحه:(1)
1