لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00219011

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6731421

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.002900

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0031211

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.0021040

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0011222

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.0011121

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.0021214

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

3.5021124

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0032000

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0031980

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0021800

هم نیمکتی

4.0041824

پشت آینه 1

5.0032511

پشت آینه 2

5.0022670

پشت آینه 3

5.0022450

پشت آینه 4

5.0012064

پشت آینه 5

5.0022561

تعداد صفحه:(1)
1