لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00224411

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6732211

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.0021660

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0031791

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.0021590

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0011812

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.0011801

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.0042054

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

2.5042334

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0032640

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0032630

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0022470

هم نیمکتی

4.0042524

پشت آینه 1

5.0033301

پشت آینه 2

5.0023260

پشت آینه 3

5.0023030

پشت آینه 4

5.0012704

پشت آینه 5

5.0023271

تعداد صفحه:(1)
1