لیست داستان ها دفتر مرگ نثر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

پنجره ای رو به قفس

0.0014060

پنجره ای رو به قفس 3

3.0012000

پنجره ای روبه قفس 2

4231

تعداد صفحه:(1)
1