لیست داستان ها دفتر مرگ نثر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

پنجره ای رو به قفس

0.0014970

پنجره ای رو به قفس 3

4.0023430

پنجره ای روبه قفس 2

5021

تعداد صفحه:(1)
1