لیست داستان ها دفتر داستانک های ابوالقاسم کیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امپراتور

2.6732312

داستانک : شماره 100

0.0011421

داستانک : شماره 103

2.0011622

داستانک : شمره 101

0.0011320

کودک کار

0.0012202

تعداد صفحه:(1)
1