رد پای پاییز

رد پای پاییز مجموعه شعر رد پای پاییز شامل شعرهای نو ، سپید و سنتی است .
نویسنده:ح.پ.ب(صابر خوشبین صفت) مترجم: ناشر:اراده
سال چاپ:1395 نوبت چاپ:0
قیمت:5500 تومان قیمت پشت جلد:7000 تومان