پژواک روح

پژواک روح مجموعه داستانهای فلسفی
نویسنده:حیدر شجاعی مترجم: ناشر:شهر پدرام
سال چاپ:1395 نوبت چاپ:1
قیمت:8000 تومان قیمت پشت جلد:8000 تومان