حسادت

حسادت اتفاقی ناگوار زندگی شیرینی را دگرگون می کند. و در این بهبهه تلخی ها مردی میان طوفان عشق و حسادت قرار می گیرد تا سنجیده شود. یک سو همسرش با چهره ای متلاشی شده و سویی دیگر زنی فریبنده که به عشق بی پایان او حسد می ورزد. و در این بین باوفابودن چه دشوار است زمانیکه وسوسه شیطان بر او سایه می افکند.
نویسنده:محمد علی قجه مترجم:- ناشر:محمد علی قجه
سال چاپ:1398 نوبت چاپ:1
قیمت:5000 تومان قیمت پشت جلد:5000 تومان