خاطرات درخت سیب

خاطرات درخت سیب سیبی سرخ از شاخه ای بلند بر زمین می افتاد ، بر خاک می غلتد و بر بستر نرم چمن آرام می گیرد ... و چون اطراف را می کاود خویشتن را در در دشتی سرسبز می یابد ، مرغزاری پهناور که گویی بی انتهاست ... کمی بعد باد می وزد و آسمان ، ملتهب و پریشان می گرید و سیب باران را تجربه می کند. اما تلخی های دنیا بشره شیرین سیب را می شکافد و دانه ای کوچک از قلبش بیرون می آید ، دانه ای که هنوز برای ستیز با سختی ها ناتوان است ...
نویسنده:محمد علی قجه مترجم:- ناشر:سایلاو
سال چاپ:1398 نوبت چاپ:1
قیمت:20000 تومان قیمت پشت جلد:20000 تومان