معرفی سید مجتبی موسوی قیداری


سید مجتبی موسوی قیداری
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 3 فروردين 1368
کشور: ايران شهر: قیدار


آخرین داستان ها ارسالی

آرزوی گرگی

از کودکی کارم چوپونی برای بابام بود . انقد حرفه ای بودم که نه گوسفندی گم کرده بودم نه گرگی اومده بود گله ام و حتی یه بار نشد گله گشنه بمونه و همیشه سیرشون میبردم خونه . چون همیشه حواسم جمع بود . ولی کسی ازم تشکر نمیکرد. یه روز که من کار داشتم و خونه موندم . داداش بزرگم گله رو برد چرا