معرفی علی عرفانی زاده


علی عرفانی زاده
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 8 اسفند 1374
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

پایان عشق

بسم الله الرّحمن الرّحیم پایان عشق زنگ دربه صدا درمی آید.مادردررابازمی کندامّاتنهاسایه ای می یابد.بیرون می رود.پسرکی می بیندکه دستانش رابه دورسرش حلقه کرده وبه دیوارخانه تکیه داده است.پسرک آهی می کشدوبعد.... فصل فصل پاییزاست وهوابه شدّت سرد.آنقدرسردکه گویی انگارداردازکسی انتقام می گیرد