معرفی رضا بکرانی


رضا بکرانی
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 6 آبان 1365
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

زندگی مگسی

نمایش مشخصات رضا بکرانی دوباره دستش از زیر سرش در رفت. پیرمرد بخود آمد. همیشه وقتی چرت می زد دستش زیر سرش بود. چشم باز کرد .سرش سنگینی میکرد. همه چیز برایش سیاه سفید بود. تنها بود . از سی سال پیش که مهری را طلاق داده بود تنها بود. خودش میگفت تنها کار درست زندگیش همین طلاق دادن مهری بود . خودش مانده بود و همین کتابها و چند نمایشنامه ای که نوشته بود