معرفی خورشید پورامینی


خورشید پورامینی
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 13 شهريور 1377
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

شروعی دیگر

به صورتم دست می کشم. گونه های پر چروکم را لمس می کنم.یاد روز های جوانی ام می افتم. زمانی که دخترک نوجوانی پرشور؛ با سری پر از خیال و آرزو بودم. یاد آن پچ پچ های یواشکی، خنده های از ته دل، خاله زنک بازی هایمان یا با شور و حرارت حرف زدن از تازه عروس اصغر پسر همسایه مان. دعوا ها قهر های الکی و پز دادن لباس جدیدی که برای تولدم هدیه گفته بودم

صدای جیرجیرک ها

نیمه های شب شده و همه جا ساکت ساکت است اما؛ گاه گداری صدای ماشین های توی اتوبان ستاری این سکوت زیبا را به هم میزند. سپهر (که تختش را به مهمانمان داده؛) کنار من دراز کشیده است. او هم خوابش نمی برد. به صورت معصومش نگاه می کنم. انگار فقط من می دانم پشت این ظاهر چه شیطانی خفته. فکر نکنید زیادی بد جنسم

یک عاشقانه ی ساده

حوالی غروب بود. ساعت کاری خورشید داشت تمام می شد. کنار دریا چادر زده بودند و آتشی روشن کرده بودند. دختر کنار آتش مشغول درست کردن غذا و پسر کنار در چادر ، دست به سینه، نشسته و به گذشتشان فکر می کند؛ به اولین روز آشنایی. دخترها در فاصله ی زیادی از هم ایستاده اند و باهم بدمیتون بازی می کنند