معرفی علیرضا تقی پور


علیرضا تقی پور
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 5 آذر 1369
کشور: ايران شهر: کرج
کارشناس میکروبیولوژی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج


آخرین داستان ها ارسالی

جنگل مخوف

نمایش مشخصات علیرضا تقی پور ابرهای سیاه و خشمگینی آسمان را پوشانده بودند. تاریکی مطلق همه جا را فرا گرفته بود. دخترک برای دیدن دوباره ی چهره تابناک ماه بی قراری میکرد. صدای جغدهای شومی که در دل سیاهی شب نقشه شکار میکشیدند شنیده میشد. ترس و دلهره لحظه به لحظه در دخترک فزونی میافت. آهسته آهسته در آن جنگل انبوه از درخت و با حالتی لرزان و مملو از نگرانی حرکت میکرد