معرفی آريا معصومي


آريا معصومي
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 6 آذر 1372
کشور: ايران شهر: BIBAJ]]]]]]]
aryamasoomi72@yahoo.com


آخرین داستان ها ارسالی

اگر پرنده به قفس برگردد( از مجموعه داستان آدم های معروف دستشویی نمی روند)

نمایش مشخصات آريا معصومي با خودش شرط بست اگر پرنده به قفس برگردد، برود و با یک مشت دندان های همسایه واحد روبه رو را بریزد توی دهنش. از روی صندلی راحتیش بلند شد. نیم نگاهی به قفس خالی انداخت و به سمت پنجره رفت.فندک را گیراند زیر آخرین نخ سیگار مدرنی که برایش مانده بود. پک عمیقی زد. مزه ی دهنش تلخ شد و تلخی دهنش را از پنجره تف کرد بیرون

عشق من

نمایش مشخصات آريا معصومي (( بازی ،بازی ،بازی ، با زندگی هم بازی. پسر زندگی الاغ بی صاب نیست که هروقت هوس کردی سرشو طرفی بدی و هیش کنی. الاغم با همه ی خری خودش، جل و پالون درست ،درمون و هزار کوفت و زهر مار دیگه می خواد.)) این حرفا یه پای ثابت گوشای منه. پدرم گاه و بی گاه ، با دلیل و بی دلیل این حرفا رو می زنه. برای هرچیزی ،از یک آب خوردن ساده بگیر تا هرآ>چه فکرشو بکنی

انتظار

نمایش مشخصات آريا معصومي چشم هایم را می بندم. باز می کنم و به سقف می دوزم. علامت سؤالی وارونه از شکم سقف بیرون زده. سؤال های زندگیم جلوی چشم هایم می آیند. جوابی برایشان نمی یابم. با خودم می گویم شاید این علامت سؤال وارونه دست در دست یک طناب دو سه متری جوابی برای تمام سؤال های بی جواب زندگیم باشد. لحاف را می کشم روی صورتم و محکم به گوش هایم می چسبانم