معرفی محمد شاهکان


محمد شاهکان
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 30 ارديبهشت 1376
کشور: ايران شهر: تبریز
محمد اکبری اقدم هستم

استاد.....هیچی
شاگرد.....همه چی


آخرین داستان ها ارسالی

”دیگر هیچ وقت ماهی نخواهم خرید"

نمایش مشخصات محمد شاهکان دور حوض قدم می زدم. آب شیر روی حوض، قندیل بسته بود و قندیل ها توی حوض فرو رفته بودند. با خودم گفتم دیگر هیچ وقت ماهی نخواهم خرید و چشم دوختم به اتاق های خالی و دیوار ها که صدا پس می دادند، داد زدم: کریم؟ صدا خورد کنج دیوار ها و باز همه جا را صدای کریم؟ کریم؟ کری؟ پر کرد. ظرف ها را که آب کشیدم دست هام سرخ و بی حس شده بودند

" نکند وقتش باشد؟! "

نمایش مشخصات محمد شاهکان بی لحاف و پتو کنار رادیو خوابش برده بود، از خستگی چین-های صورتش فرصت نکرده بودند در پس چهره اش پنهان شوند. زیر سرش بالش هم نگذاشته بود. کسی هم نبود که اینکار را بکند. جزوه های روی میز بوی نم باران گرفته بودند از بس که امروز باران باریده بود. خیس شدن جزوه های درس تقصیر نرگس نبود اصلا