معرفی آیدا فتوحی ابوابی


آیدا فتوحی ابوابی
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 7 مهر 1342
کشور: ايران شهر: رشت

سال هاست می نویسم: شعر، داستان کوتاه، نمایشنامه و مقالات اجتماعی

اما ازاین میان، داستان کوتاه، چه خواندن اش و چه نوشتن اش، در نزدِ من جایگاه ویژه ای داشته و دارد... زیرا هر داستان ِ جدید، برایم برابر است با دنیای جدید.


آخرین داستان ها ارسالی

« حادثه ای که هرروز آرزویش کرده بودم »

نمایش مشخصات آیدا فتوحی ابوابی پایین پله ها افتاده بودم و از درد به خودم می پیچیدم... تمام حافظه ام انگار که در لحظه پاک شده باشد، هیچ تصویر- و حتا واژه ی معناداری را به یاد نمی آورد! بدنم یخ کرده بود و به شدت می لرزید... درون گوشم قطاری درحال حرکت، ممتد و کش دار سوت می کشید... و من، از هم پاشیده شدنِ مغزم را روی ریل

« دو دقیقه سکوت »

نمایش مشخصات آیدا فتوحی ابوابی وقتی می گفت: «راس ساعت پنج ِعصر منتظرتم...» یعنی: یه دقیقه اینور واونور، دلشو به آشوب مینداخت و بیقرارش میکرد! اونوقت، من خوب می دونستم اون لحظه توی دلش چی میگذره! چون هربار که دیرکرده بودم، ازهمون دم در که منو دیده بود با فریادگفته بود: « وای... دختر توکجا موندی اخه؟ هیچ میدونی، زمان