معرفی رضا فرازمند


رضا فرازمند
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 1 فروردين 1350
کشور: ايران شهر: اصفهان شهرخد
باسلامآخرین داستان ها ارسالی

یک دور چرخش به دور دنیا(برداشت آزاد)

نمایش مشخصات رضا فرازمند باسلام ابلهی کوله پشتی به دوش از جایی میگذشت عاقلی اورا دید وپرسید رفیق کجا با این عجله؟؟.آبله گفت می روم تا به آخر دنیا برسم.عاقل او را گفت آخر دنیاهم اینجاست .آبله قبول نکرد و به راه خود ادامه داد .سالیان دراز طول کشید تامرد ابله دوباره به مرد عاقل رسید وبا تعجب پرسید رفیق خودتهستی

فالِ زندگی بشر بعد از کرونا

نمایش مشخصات رضا فرازمند ادامه داستان:پیرزن نگاه عجیبی به خطوط ککتاب فالگیری خود انداخت.وگفت می بینم عدد ۵ را فالتان.یعنی بعد از کرونا جمعیت جهان آنقدر کم می شودکه به هر نفر۵ هکتار زمین تعلق می گیرد.فاصله اجتماعی افراد بعلت کم‌‌بود جمعیت ۵ کیلومتر مربع می شود.به هرنفر ۵ ویلا بزرگ تعلق می گیردبه هرنفر۵

فالِ _ زندگی بشر بعد از کروناً

نمایش مشخصات رضا فرازمند درحیاط بزرگ خانه ی روستایی پیرزن جمع‌شده بودند ومنتظر شدن آخرین فال پیرزن فالگیر بودندپیرزن عصا بدست اهسته وخرامان از اتاق بیرون آمدروی ایوان سنگی خانه اش که حدود یک ونیم متر بلندتر ازحیاط بود ایستاد نگاهی به مردم انداخت مردم مانندجوجه گنجشک های که منتظر رسیدن مادرشان بالقمه

پیر گوشی

نمایش مشخصات رضا فرازمند sداستان می نوشت تاشبها برای بچه ها بخوانندوبچه ها راخواب کنند. وروزها بزرگترها بخوانند وبیاموزند از خواب بیدار غفلت بیدار شوند.نه این شد ونه آن .دیروزدیدمش فقط یک جمله گفت.گفت گویی گوشها سنگین شده

تی ریپ دهه ی شصتی

نمایش مشخصات رضا فرازمند کنار تابلوی اعلانات دانشگاه ایستاده بودم .چشمم به یک اعلامیه افتاد شروع کردم به نچ نچ کردن. آره خودش بود-خود خود خودش/// دست گرمی شانه ام را فشرد . کمی جلو تر آمد .استاد چی شده ؟؟؟/ از کنار تابلوی اعلانات پاورچین پاورچین دور شدیم وشروع کردم به تعریف کردن-...همیشه عادتم این بود که

جنس قاچاق

نمایش مشخصات رضا فرازمند ...سلام حاجی جنس های قاچاق ما را بده از راه دور آمده ایم می خواهیم زود برویم مرد گفت کدام جنس قاچاق مرد حسابی می خواهی برامون حرف دربیاوری گفت همون شربت وقرص متادون رامیگم گفت نه اینها عزیزم برای ترک اعتیادست راننده سری تکون داد ولبخند تلخی زد و گفت ای آقا کدوم ترک؟/ این معتادها

باور کن

نمایش مشخصات رضا فرازمند دو دستی سرم را گرفته ام - می پرسی چرا؟؟/ امروز سخت ترین کار دنیا به من محول شده بود باید یک حرف جدید الفبا کشف می کردم مثل - پ- ر- ف -هم آن را می نوشتم- هم تلفظ می کردم-اول که این پیشنهاد به من شد بود فکر کردم خیلی آسان است-ولی نتوانستم که نتوانستم. فقط فردا متنی نوشتم وگفتم

یک رهبر- یک ریس جمهور/ مثل همه ی مردم/

نمایش مشخصات رضا فرازمند درقیافه گندمگون وقدبلند و گونه های گود افتاده اش می توان درد ورنج یک ملت رامشاهده کرد مثل همه ی مردم سوار یک قطا ر درجه 2 به محل کار خود می رفت. یکی از لنگه ی نعلین ساغریش به روی ریل افتاد بی درنگ لنگه ی دوم را هم پایین انداخت وزیر لب چیزی گفت:یک لنگه کفش دیگر برای من کفش نمیشود

این روزها

نمایش مشخصات رضا فرازمند sهر گاه می خواستیم از آزادی-پرواز-مهاجرت در قید آب ودانه نبودن بگوییم از پرندگان می گفتیم آه از دست تو -ای انفلونزای پرندگان لعنتی- تمام افکار م رامغشوش کردی من این روزها از پرندگان مهاجر پرواز-مهاجرت ورهایی هم می ترسم

انسانم آرزوست

نمایش مشخصات رضا فرازمند sاینقدر بد شده ام این روزها که گاهی به جای واژه ی اعوذو بالله من الشیطان رجیم می گویم: اعوذ وبالله من الانسان رجیم