معرفی مهدی و بخشی


مهدی و بخشی
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 24 ارديبهشت 1369
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

عطش

نمایش مشخصات مهدی و بخشی از آسمان آتش می بارید. در آن برهوت هیچ پناهی از آتش نبود. چنگال داغ آفتاب بر روی زمین چنگ می انداخت و صورت هر جنبنده ای را میخراشید. همه خود را از تیر رس آفتاب پنهان کرده بودند غیر از یک مرد. آنچنان استوار و صبور در آن گرمای طاقت فرسا مشغول کارش بود که گویی با آفتاب دوستی دیرینه دارند

حماسه تلخ

نمایش مشخصات مهدی و بخشی آه! صدای آه تو بود که در تمام دشت پیچید. در دشت پیچید و از آن عبور کرد. عبور کرد تا انتهای جغرافیای بشر. چه آه بلندی سردادی. مگر چه داغی بر دلت نشسته است که چنین آه کشیدی؟ سالها گذشته و روزها فاصله است تا جای تو؛ ولی آه تو رساتر از هر صدای دیگری به گوش میرسد. عجیب! عجیب این که عده ای در مقابل تو بودند و صدای این آه را نشنیدند