معرفی حمزه بنی سعید


حمزه بنی سعید
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 10 شهريور 1364
کشور: ايران شهر: آبادان


آخرین داستان ها ارسالی

«پانصد تومان آبرو!»

نمایش مشخصات حمزه بنی سعید کاملا مشخص بود دمپایی های تا به تایش که دو برابر سایز پاهایش بود مثل شلوار و بلوزی که به تن داشت عاریه ای است. چهار سال بیشتر نداشت؛ با موهای فر و پوست سبزه و لهجه ی شیرینش بسیار محبوب کاسبین محل بود. همیشه تا دیر وقت حوالی همان چهار راه پرسه می زد و چراغ قرمز و شیشه های پایین ماشین ها برای او معنای امید بودند