معرفی مرتضی وقف الحسین


مرتضی وقف الحسین
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 6 ارديبهشت 1371
کشور: ايران شهر: قم