معرفی بنیامین پناه


بنیامین پناه
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 13 بهمن 1379
کشور: ايران شهر: خاش


آخرین داستان ها ارسالی

ناگهان

نمایش مشخصات بنیامین پناه در پیاده رو، همراه با سایه ی خود،درحال قدم زدن بودم. هیچ صدایی و هیچکسی جزء خودم،سایه و سوزِ سرما نبود. گاهی به بخاری که از شدت سرما؛از دهانم خارج می شد، گاهی سرم را پایین انداخته،و به راه رفتن خود، گاهی سرم را بالا بِرده،و به حرکت ماه که از لآبه لآیِ اَبرها رَد میشد، خیره می شدم