معرفی مریم یانپی


مریم یانپی
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 10 مهر 1328
کشور: ايران شهر: آق قلا


آخرین داستان ها ارسالی

خاطرات موش و خانواده هنگام دیدار هم

نمایش مشخصات مریم یانپی همه چیز آرام بود ، من مشغول انجام تکالیفم بودم ، برادر کوچکترم از تلوزیون برنامه کودک نگاه می کرد ،مادرم در کنار شومینه بافتنی به دست نشسته بود ، برادر بزرگترم در اتاق خود مشقول خواندن درس هایش بود و پدرم ورقه های دانش آموزان را که امروز صبح امتحان علوم گرفته بود صحیح می کردو مدام غر میزد که چرا دانش آموزانش درس نمی خوانند

تفاوت مهربانی در شهر روستا

نمایش مشخصات مریم یانپی با صدایی چشمانم را باز کردم چون تازه از خواب بیدار شده بودم هنوزی هم احساس منگی می کردم برای همین یکی از دستانم را محکم روی ساعتی که روی میز کنار تختم قرار داشت و بی خبر از دنیا خوابیده بود ، کوبیدم ولی با هم صدا قطع نشد. به اطرافم نگاه کردم دیدم بعلله...... ای صدا ، صدای ساعت خراب من نیست بلکه صدای خروس همسایه است