معرفی علیرضا تاریوردی


علیرضا تاریوردی
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 16 فروردين 1345
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

شیطنت

نمایش مشخصات علیرضا تاریوردی راننده ماشین پسر جوانی بود که با دوستش به دنبال سوژه می گشتند. سرگرمی آنها این بود که در خیابانها بگردند و با ویراژ و صدای بوق، عابران و راننده های دیگر را بترسانند. همینطور که در حال حرکت بودند، پسر، عابری را دید که داشت به آرامی عرض خیابان را طی می کرد. ناگهان به سرعت و با بوق ممتد به سمت او رفت

انتظار

نمایش مشخصات علیرضا تاریوردی هیچوقت صبر نکردی من هم با تو بیایم. سعی می کردی در را آرام ببندی اما با صدای بسته شدن آن من بیدار می شدم. با عجله لباس می پوشیدم، کفشهایم را پایم می کردم و با بندهای باز به دنبال تو تا کوچه می دویدم اما هیچ اثری از تو نبود. من می ماندم و حسرت تو و سکوت مرگبار خانه و شمردن لحظه هایی که نمی گذشت