معرفی علیرضارضایی(سورنا)


علیرضارضایی(سورنا)
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 26 خرداد 1363
کشور: ايران شهر: تهران
علیرضارضایی باتخلص ادبی سورنا...
شاعر ونویسنده
وکمی هم طراح ونقاش وموسیقی دان
دوست صمیمی زنده یاد گل محمدخداوردی زاده
ودوست محمدرمضانی فرخانی
متولدبهار63 در تهران واصلیت سوادکوهی
نویسنده کتاب مرگ نثر


آخرین داستان ها ارسالی

پنجره ای رو به قفس 3

نمایش مشخصات علیرضارضایی(سورنا) زندگی اش را اگر به تولد ومرگ ودوره های کودکی جوانی میانسالی پیری محدودکنیم می توان گفت که ازجنگل آمارتون پا به دنیا نهادوحوصله اش ازآنجائیکه قبلا بودسررفته وخسته شده بود تا کاربه اینجا رسیدکه تصمیم اش راعملی کرد وبه دنیا پانهاد... از اول اول ازهمه بیزاربود تاآنجا که ازهمه دوری میکردوازهمه چیز وهمه کس گریزان بود

پنجره ای روبه قفس 2

نمایش مشخصات علیرضارضایی(سورنا) بعداز اتمام مراسم ،بایکی ازدوستهای هنری تصمیم گرفتیم به خانه ما برویم..... پاییز بود،ریزش برگها وصدای پرنده های پاییزی. بعداز مدتی پیاده روی به در خانه رسیدیم،بوی عجیب ودرعین حال تهوع آور فضای بیرون خانه را گرفته بود،هرچه سعی کردم کلیدراازجیبم دربیاورم ،نمی شد شایداصلاکلیددر

پنجره ای رو به قفس

نمایش مشخصات علیرضارضایی(سورنا) بایدکمی به تاریکی ایمان بیاوریم, سیاهی رنگ شب, رنگ ترس, رنگ سرما. وهمچون یک گرسنگی واقعی شاه دردان, بی نام و نشان ونه همانند زندگی سرخ ودر جریان ونه مانند مرده های پیش سرطان بی وجود وناتوان... گاهی وقتها از همه موجودات زنده وغیر زنده وحتی همین اجسام بی شعور دروبرم خسته که می شوم به