معرفی هلیا محمدی


هلیا محمدی
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 5 مرداد 1323
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

این خانه دو قربانی می خواهد

نمایش مشخصات هلیا محمدی روی آجر به آجرش نوشته بودند :- تو باید بروی! دستش را روی اجر های کهنه کشید تا شاید ان یکی که از بقیه فرسوده تر بود را بکند و روی سره آنان بی اندازد یعنی یک نفر نبود ک او را بخواهد؟ بعض راه گلویش را بسته بود اشتباهاتش چنان بزرگ و دهان پر کنن بودند که وقتی دهان برای دفاع باز می کرد دهانش

دختری که دیگر نبود

نمایش مشخصات هلیا محمدی لباسش را پایین کشید و مرتب کرد ،نگاهش در آینه اذیتش می کرد، نگاهی که او را یاد دختر قبلی می انداخت . همیشه از آینه فرار می کرد، اما اینبار به نتچار جلویش قد راست کرده بود! دعا می کرد کاش چشمان کم سویی داشت و نمی توانست این قیافه را باری دیگر در آینه ببیند حالش به معنای واقعی به هم می خورد