معرفی ساجده شیرزایی


ساجده شیرزایی
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 2 ارديبهشت 1381
کشور: ايران شهر: گنبد


آخرین داستان ها ارسالی

گلهای بنفشه

خواننده داستانم رابگریاندویابه شادی وهیجان وادارد،ازخانواده ای که پشت دراتاق عمل منتظرتولدنوزادی بودند،ازمرگ مادری،ازازدواج ورسیدن به هم،ازفقیری که بدون هیچ سرمایه ای مانده بودونمی دانست که سرمایه واقعی دروجودش نهفته است ویاازثروتمندی که ازتنهایی رنج می برد.زیباست اینکه می توان تااخردنیانوشت